قلک های رنگ شده توسط کودکان نیکوکار موعود ایرانیان در کارگاه نیکوکاری و نقاشی روی سفال

نامه یکی از دانش آموزان تحت پوشش به آقای مجید جلالی مربی فوتبال

قلک کودکان نیکوکار نورا و نرگس سپاس برای دستگیری از هم سن و سالان نیازمند خود

ارغوان عزیزیان نیزکودک نیکوکاریست که از زمانی که هنوز پا به دنیا نگذاشته بود توسط والدینش به جمع کودکان نیکوکار پیوند داده شد و اکنون یکی ازکودکان نیکوکار موسسه است.

لباسهای اهدایی کودک نیکوکار سما رشیدی به هم سن و سالان نیازمند خود