قرار با مددجویان

و باز هم روز بیستم و قرار عاشقانه ی ما با مددجویان تحت پوشش موسسه مانند همیشه طبق روال چندین ساله بیستم بهمن ماه ۹۷ نیز با یاری خداوند متعال و حمایت خیرین و نیکوکاران گرامی با خانواده های تحت پوشش در ساختمان موعود واقع در میدان خراسان دیدار داشتیم و بسته های ارزاق این […]